• youtube
  • facebook

Thanh Hóa: Đầu tư dây truyền công nghệ hiện đại vào khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng

Nhằm làm giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường, an toàn lao động trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng (VLXD), UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các đơn vị ban, ngành liên quan về việc yêu cầu đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động khai thác, chế biến tại các mỏ đá làm VLXD.

Ngày 22/12/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 15677/UBND-CN về việc yêu cầu đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động khai thác, chế biến tại các mỏ đá làm VLXD trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các mỏ đá vôi làm VLXD thông thường: yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khẩn trương đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị khai thác đồng bộ, hiện đại theo đúng dự án đầu tư khai thác mỏ được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với các khu mỏ có lớp đất phủ, xen kẹt có thể sử dụng làm vật liệu san lấp thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép khai thác tận thu nhằm thu hồi tối đa khoáng sản trong phạm vi được cấp phép.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có một số mỏ đá đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị hiện đại (công nghệ cắt dây) vào khai thác đá làm VLXD.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có một số mỏ đá đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị hiện đại (công nghệ cắt dây) vào khai thác đá làm VLXD.

Đối với các mỏ đá vôi làm VLXD thông thường có tận thu đá khối để sản xuất đá xẻ: yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ tổ chức khai thác theo đúng dự án đầu tư, thiết kế khai thác mỏ được thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời, khuyến khích các đơn vị đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị hiện đại (công nghệ cắt dây) phục vụ hoạt động khai thác đá nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi đá khối sản xuất đá xẻ; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản sau khai thác đảm bảo môi trường và an toàn lao động.

Còn đối với các mỏ đá bazan, spilit, ryolit... làm VLXD thông thường có tận thu đá khối sản xuất đá xẻ: yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ khẩn trương đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị khai thác đồng bộ, hiện đại theo đúng dự án đầu tư khai thác được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đơn vị nào không đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị nghiền, sàng để sản xuất, chế biến đá làm VLXD thông thường theo dự án dược duyệt, mà chỉ tập trung khai thác đá khối để sản xuất đá xẻ, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trong quá trình tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp mới Giấy phép khai thác khoáng sản các mỏ đá (đá vôi, spilit, ryolit...) làm VLXD thông thường có tận thu đá khối sản xuất đá xẻ, thì yêu cầu nhà đầu tư có cam kết đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để tổ chức khai thác đối với các khu vực có đá khối để sản xuất đá xẻ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản, đảm bảo môi trường và an toàn lao động.

create

Trần Cường / baoxaydung.com.vn